ಬೋರ್ಡ್ನಿ ಇರದ ಒಲಾಖೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಯಿಂದೆದ್ದ ಗದಗ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿ

ಇದು ಮಹಾಸುದ್ದಿಯ ಫಲಶೃತಿ

ದಿನಾಂಕ 16-07-2022
ಇಲಾಖಾ ನಾಮಫಾಲಕ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ

ಮಹಾಸುದ್ದಿ ಮಾದ್ಯಮ

ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ

ಬೋರ್ಡ್ನಿ ಇರದ ಒಲಾಖೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಯಿಂದೆದ್ದ ಗದಗ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿ

ಬೋರ್ಡ್ನಿ ಇರದ ಒಲಾಖೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲು ಯಿಂದೆದ್ದ ಗದಗ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿ

ಗೂಗಲ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯಾಪಗಳು ಮಹಾಸುದ್ದಿ ಮಾದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ.

Google Play Store ನಲ್ಲಿ

📹 ವಿಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ

🔴 Maha Suddi Tv ಸರ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ ಮೂಲಕ ಯಾಪ ಡೌನಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

🔑LINK

http://play.google.com/store/apps/details?id=mahasuddi.tv.razaweb

🔎ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ

🔴 Maha Suddi Social

ಸರ್ಚ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ ಮೂಲಕ ಯಾಪ ಡೌನ್‌ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

🔑LINK

http://play.google.com/store/apps/details?id=mahasuddi.social.razaweb

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ‌ Website ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

🌐 http://mnews.co.in

SUBCCRIBE

ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ

▶️

http://YouTube.com/MahaSuddi

ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

What’s App

✒️7️⃣7️⃣6️⃣0️⃣4️⃣3️⃣3️⃣1️⃣1️⃣3️⃣

ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೆವೆ

ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ

ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

✒️

ರಾ ದೇ ಕಾರಭಾರಿ

Maha Suddi Social Media Broadcasting Limited

ಮಹಾಪಾಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ

ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೆಳಲ್ಲ ; ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಲ್ಲ

Leave a Reply

Your email address will not be published.