ಮರು ಪ್ರಸಾರ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಳಸಿದ ಅನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ. ಮಹಾಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ

Leave a Reply

Your email address will not be published.