ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಭಾರಿ ಮಾತುಕತೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.