ಬೆಟಗೇರಿ ಕೆಇಬಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಹದಿನಾರಕ್ಕೂ ಇಳಿಯದ ಕಂಪೌಂಡಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಿರಂಗಾ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.