ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಧನರಾಜ ಮುಸ್ತಾಪುರೆ

ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು.

ವರದಿಗಾರರು

ರಾಹುಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published.