ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗದುಗಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯ್ತು.ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಕೂಲಗೆ […]