ಅಭಿನಯ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವ ನೈವೆದ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ಕಲಾದೇವಿಯ ಪರಮಪ್ರಸಾದವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರಿ […]